Tech.BiznesINFO.pl >

Regulamin

REGULAMIN SERWISU BIZNESINFO.PL

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
1. Usługodawca - Iberion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 22,  00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576927; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 11 402,28 zł; NIP: 9512398358; REGON: 362540807 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. Serwis Internetowy - strona internetowa dostępna pod adresem www.biznesinfo.pl  
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Elektronicznych;
4. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;
5. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym przez Usługodawcę.

II. REGULAMIN

1. Regulamin określa w szczególności:
a. zakres i warunki dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym,
b. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych,
c. wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Elektronicznych,
d. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,
e. zasady odpowiedzialności Usługodawcy.
2. Przed skorzystaniem z Usług Elektronicznych Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i z polityką prywatności. Rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych oznacza akceptację Regulaminu.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Punkt kontaktowy
a. Usługodawca, zgodnie z Rozporządzeniem 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z Usługodawcą na potrzeby ww. rozporządzenia – [email protected].
b. Punkt kontaktowy jest właściwy do komunikacji z użytkownikami, organami państw członkowskich należących do Unii Europejskiej, Komisją Europejską oraz Europejską Radą Usług Cyfrowych.
c. Komunikacja z punktem kontaktowym odbywa się w języku polskim.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Elektronicznych to:
1. korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem,
2. zainstalowany i aktualny system operacyjny na urządzeniu,
3. zaktualizowana i aktualna przeglądarka internetowa,
4. stabilne łącze internetowe.
2. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do korzystania z Usług Elektronicznych ponosi wyłącznie Usługobiorca na podstawie odrębnych umów zawartych przez Usługobiorcę z dostawcami ww. usług.
3. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, zawarcie umowy i korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi Elektroniczne świadczone w Serwisie Internetowym obejmują:
a. publikowanie treści informacyjnych w Serwisie Internetowym („Treści Informacyjne”),
b. publikowanie komentarzy („Komentarze”),
c. powiadomienia push.
2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
3. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu Usługi świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
4. Miejscem świadczenia Usług Elektronicznych jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Usługi Elektroniczne są świadczone w języku polskim.

V. TREŚCI INFORMACYJNE

1. Samo przeglądanie Treści Informacyjnych możliwe jest zarówno z poziomu strony głównej Serwisu jak i po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.
2. Treści video, jeżeli są udostępniane w Serwisie Internetowym, są dostępne dla Użytkowników po przejściu do zakładki „Wideo”.
3. W celu zapoznania się z Treściami Informacyjnymi nie jest wymagane świadczenie przez Użytkownika usług innych niż udostępnienie danych osobowych zawartych w plikach cookies, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookies.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
5. Użytkownik ma możliwość zaprzestania przeglądania Treści Informacyjnych w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub Serwisu Internetowego.
6. W ramach Treści Informacyjnych i Serwisu Internetowego mogą znajdować się linki przekierowujące do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępne tam treści, a Użytkownik zobowiązany jest do stosowania obowiązujących tam zasad i polityk.

VI. KOMENTARZE

1. Usługodawca udostępnia możliwość komentowania przez Użytkowników Treści Informacyjnych dostępnych w Serwisie Internetowym. 
2. W ramach funkcjonalności Komentarzy Użytkownik może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści  Informacyjnej lub innego komentarza dostępnego w Serwisie Internetowym.
3. Użytkownik zamieszczający Komentarz obowiązany jest do publikowania go w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich oraz do stosowania zasad, o których mowa w punkt VII ppkt 4 Regulaminu. 
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika odpowiednich informacji wskazanych w formularzu do wystawienia Komentarza i przesłania ich Usługodawcy za pomocą przycisku "Wyślij" lub podobnego.

VII. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW. MODEROWANIE I SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ. ROZPATRYWANIE SKARG

Treści Użytkowników

1. Komentarze, o których mowa w pkt. VI Regulaminu, stanowią treści pochodzące od Użytkowników Serwisu Internetowego.
2. Usługodawca umożliwiając Użytkownikom zamieszczanie Komentarzy, umożliwia im przechowywanie Komentarzy przekazanych przez Użytkowników i na ich żądanie.
3. Usługodawca nie rozpowszechnia Komentarzy i nie jest inicjatorem ich rozpowszechniania. 
4. Zabronione jest publikowanie Komentarzy, które: 
a. zawierają treści sprzeczne z prawem, w tym wulgarne, obrażające innych, nawołujące do przemocy, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b. mogące wprowadzać w błąd (dezinformacja i tzw. fake news),
c. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, w tym konkurencyjne względem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego,
d. zawierają linki, w tym odnośniki do innych stron internetowych,
e. zawierają dane osobowe Użytkownika lub innych osób, dane adresowe i inne dane kontaktowe,
f. naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie czy dobra osobiste,
g. nie dotyczą komentowanej Treści Informacyjnej,
h. nie zawierają wartości merytorycznej, zawiera treści uznawane za SPAM,
i. są napisane bez zachowania zasad polskiej pisowni, nie zawiera polskich znaków lub są napisane w innym języku niż język polski,.
j. jest niezgodna z zasadami publikowania Komentarzy, o których mowa w pkt VI  Regulaminu.
4. Usługodawca jest uprawniony do moderowania Komentarzy („Moderowanie”), które polega na wykrywaniu, identyfikowaniu i zwalczaniu treści, które:
a. stanowią treści nielegalne w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (,,DSA’’), czyli sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z prawem Unii Europejskiej, lub dobrymi obyczajami („Treści Nielegalne”),
b. są niezgodne z Regulaminem.
5. W przypadku Komentarzy uznanych przez Usługodawcę za Treści Nielegalne lub niezgodne z Regulaminem, Usługodawca jest uprawniony do:
a. usunięcia Treści Nielegalnej lub niezgodnej z Regulaminu w całości,
b. uniemożliwienia dostępu do Komentarza,
c. zmodyfikowania Komentarza, poprzez usunięcie jej fragmentu uznanej za Treści Nielegalnej lub niezgodnej z Regulaminem.
6. W przypadku Użytkowników publikujących Treści Nielegalne lub niezgodne z Regulaminem, Usługodawca może podjąć decyzje o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym w całości lub w części.

Zgłaszanie Komentarzy

7. Dowolna osoba i dowolny podmiot jest uprawniony do zgłoszenia Usługodawcy Komentarzy, które w ich ocenie stanowią Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem – drogą elektroniczną - za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] („Zgłoszenie”).
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, chyba że Zgłoszenie dotyczy Komentarzy związanych z przestępstwem związanym z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, z wykorzystaniem seksualnym, z pornografią dziecięcą, nagabywaniem dzieci do celów seksualnych lub podżeganiem, pomocnictwem lub usiłowaniem ww. przestępstw;
b. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że dany Komentarz stanowi Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem;
c. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji zgłaszanego Komentarza, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłoszonych Komentarzy;
d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
9. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
10. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych wskazanych w Regulaminie lub zawiera dane nieprawidłowe, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie lub poprawienie podanych danych w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania.  

Rozpatrzenie Zgłoszenia

11. Zgłoszenia są rozpoznawane przez Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, lub gdy wymagało ono uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia Zgłoszenia.
12. Usługodawca na czas rozpoznawania Zgłoszenia może ograniczyć dostęp do zgłoszonego Komentarza.
13. Usługodawca podejmuje decyzje wobec Komentarzy wskazanych w Zgłoszeniu, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
14. Usługodawca na potrzeby rozpatrywania Zgłoszeń nie korzysta ze zautomatyzowanych środków. 
15. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że zgłoszone Komentarze stanowią Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem, Usługodawca podejmuje wybrane przez siebie środki określone w ust. 5 i 6 powyżej.
16. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
17. Usługodawca o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem informuje:
a. osobę lub podmiot, które dokonały Zgłoszenia, jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe,
b. Użytkownika, który zamieścił Komentarz uznany za Treść Nielegalną lub sprzeczną z Regulaminem, jeżeli Usługodawca zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe.
18. Uzasadnienie decyzji musi zawierać:
a. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Komentarza, uniemożliwienie dostępu do Komentarza przez innych użytkowników, ograniczenie  widoczności Komentarza, zawieszenie lub zakończenie świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym w całości lub w części, czy też Komentarze nie zostały uznane za Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem;
b. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie Zgłoszenia czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy przez Usługodawcę;
c. gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
d. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
e. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Treści Nielegalnych, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za Treści Nielegalne;
f. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej sprzeczności Komentarza z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za sprzeczne z Regulaminem;
g. jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących możliwości odwołania się od decyzji.

Odwołanie od decyzji

19. Osoba lub podmiot zgłaszający oraz Użytkownik, który zamieścił Komentarz, co do którego wydano decyzję, może odwołać się od decyzji w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail: [email protected] („Odwołanie”).
20.  Odwołanie musi zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu odwołującego się;
b. uzasadnienie wskazujące dlaczego w ocenie odwołującego się decyzja Usługodawcy jest nieprawidłowa.
21. Usługodawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania przekazując decyzję wraz z uzasadnienie.
22. Usługodawca informuje o rozstrzygnięciu Odwołania za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres z którego przesłano Odwołanie.
23. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w pkt. 19 zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Odpowiedzialność Usługodawcy za Komentarze

24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze Użytkownika – w szczególności za Treści Nielegalne czy sprzeczne z Regulaminem. Jednocześnie Usługodawca podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści Nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

VIII. POWIADOMIENIA PUSH

1. Pod pojęciem powiadomienia web push należy rozumieć komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych informacjach dostępnych w Serwisie Internetowym, wysyłane przez Serwis Internetowy do przeglądarki internetowej Użytkownika. 
2. Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu zgody na ich otrzymywanie. 
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień web push, poprzez zaznaczenie w komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową opcji „tak” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję) w celu otrzymywania powiadomień o najnowszych informacjach. 
4. Zgoda na otrzymywanie powiadomień web push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
5. Usługodawca nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników  korzystających z powiadomień web push i mobile push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Usługodawca nie ma dostępu.

IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, w tym do: 
a) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa,
b) niezamieszczania w ramach Usług Elektronicznych treści wprowadzających w błąd lub treści o charakterze bezprawnym, 
c) korzystania z Usług Elektronicznych i z Serwisu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, 
d) przestrzegania praw Usługodawcy, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej, przysługujących mu do Serwisu i materiałów publikowanych w ramach Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych,
e) zaniechania przekazywania danych, w tym danych osobowych osób trzecich bez odpowiedniej podstawy prawnej, w tym zgody tych osób,
f) przestrzegać warunków publikacji Komentarzy.
2. W obrębie Usług Elektronicznych zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych i/lub rozwiązać z Użytkownikiem umowę w trybie natychmiastowym.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych lub Serwisu Internetowego na skutek niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu.
2. W granicach dopuszczalnych prawem Usługodawca nie odpowiada za:
a. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie Serwisu Internetowego i/lub Usług Elektronicznych wywołane okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania operatorów telekomunikacyjnych;
b. brak możliwości lub trudności w korzystaniu z Serwisu Internetowego i/lub Usług Elektronicznych z uwagi na niespełnienie wymagań technicznych określonych w Regulaminie przez Użytkownika,
c. następstw działania siły wyższej,
d. następstwa działania osób trzecich, w tym Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
e. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niekompletnych lub niepoprawnych danych przy korzystaniu z Usług Elektronicznych wpływających na prawidłowość świadczenia Usług Elektronicznych, 
f. niedostarczanie Usług Elektronicznych z innych przyczyn leżących po stronie Użytkownika np. przepełniona skrzynka pocztowa,
g. podanie przez Użytkownika danych osób trzecich w ramach Usług Elektronicznych.

XI. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć na przykład poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: [email protected]) oraz pocztę tradycyjną (ul. Jana Pawła II 22,  00-133 Warszawa).
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
3. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XII. DANE OSOBOWE

1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych. 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności.

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz Treści Informacyjnych przekazywanych w ramach Usług Elektronicznych, przysługują Usługodawcy. Treści te mogą stanowić mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowić zarejestrowane znaki towarowe i podlegać ochronie prawnej.
2. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji do korzystania z Treści Informacyjnych na własny użytek, przez czas nieokreślony. 
3. Zabronione jest:
a. utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Treści Informacyjnych,
b. prezentowanie i udostępnianie Treści Informacyjnych osobom trzecim,
c. sprzedaż, najem lub użyczenie Treści Informacyjnych osobom trzecim.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany warunków świadczenia Usług Elektronicznych, w tym zakończenie ich świadczenia, zakończenia działalności, rozwoju Serwisu Internetowego, a także w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie Internetowym.
3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.
5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące umów zawieranych przez Internet można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2024 roku.